Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Píšete nám

O čom sa chcete podeliť...

Výrub lesa pri železničnom moste

Publikované Sala Online, 15.04.2015 - 20:16

Z redakčnej pošty:

 

Dnes som sa bol prejsť pri Váhu a s hrôzou som zistil, že pokračuje výrub lesa pri železničnom moste. Podľa mojich vedomostí sa smie výrub lesa vykonávať v období vegetačného pokoja, čo je do 31. marca (v prílohe znenie zákona).

 

Tie stromy začínajú rašiť a nehovoriac o hniezdení vtákov. Už viac rokov tam hniezdi Ďateľ čierny, ktorý už od polovice apríla začína znášať v hniezde vajíčka, nakoľko to je posledná zachovalá časť lesa so starými stromami v blízkom okolí Šale.

 

Neviem komu to patrí, ale stačí sa pozrieť na pred viac rokmi vyrúbaný les z druhej strany železničného mosta. Nasadil tam niekto niečo? Keď aj áno tak to nie je vidieť, lebo sa o to nikto nestará a je tam strašná húština. Z pňov vyrezaných stromov, ktoré neboli odstránené vyrastajú nové výhonky, k tomu agáty a iné stromy a kry. Zaujímavé, že v okolí obce Hetmín a aj ďalej je o nový les postarané. Pravidelne sa čistí a kosí priestor medzi sadenicami stromov. To je nehorázne. Zlikvidujeme všetko okolo seba zvieratá, prírodu, hlavne, že zarobíme. Hanba.

 

Nespokojný občan Šale

 

(redakcia príspevok neupravovala)

 

 

Príloha: (redakcia prílohu skrátila)

 

Prehľad právnych predpisov k ochrane drevín

· Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.,

· Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Ciele ochrany drevín:

· Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu (§ 17 ods. 1 vykonávacej vyhlášky).

· Prvoradým cieľom ochrany drevín je ich nepretržité udržiavanie v dobrom kondičnom a zdravotnom stave tak, aby mohli plniť funkcie podľa svojho umiestnenia vo voľnej krajine, alebo v sídlach podľa zvoleného funkčného typu. Uvedený stav sa dosahuje neustálym udržiavaním drevín alebo ich včasným a odborným ošetrením.

. Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je finálnym, a teda už nemeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.

 

 Zákazy na úseku ochrany drevín:

· Drevinu možno poškodiť aj neodborným zásahom pri ošetrovaní alebo pri bežnej údržbe, ktorou je napríklad aj pomerne častý rez vetiev (výchovný, bezpečnostný, zdravotný, tvarovací alebo presvetľovací).

· Ošetrovanie drevín by malo byť vykonávané odborne spôsobilými fyzickými alebo právnickými osobami.

 

Povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov s výskytom drevín:

· Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať (§47 ods. 2 zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

 

Výrub drevín:

· Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

· Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti (§17 ods. 7 vykonávacej vyhlášky):

- meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

- katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,

- súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom nájomcom),

- špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,

- odôvodnenie žiadosti.

· Správne poplatky:

1. fyzická osoba , 200,- Sk

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet

činnosti súvisí s podanou žiadosťoo,  2 000,- Sk

Správne poplatky vyberané obcami na úseku ochrany prírody a krajiny sa platia podľa § 7 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom z účtu v banke, poštovým poukazom na účet obce alebo v hotovosti do pokladnice obce. Vybrané správne poplatky sú podľa § 17 ods. 1 cit. zákona príjmom rozpočtu obce, ktorá takýto úkon vykonáva.

· Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 2 zákona č.

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

orgán ochrany prírody (obec) prihliada na:

- druh a zdravotný stav dreviny,

- funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,

- to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja (obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do 31. marca v súlade s § 17 ods. 9

vykonávacej vyhlášky).

· Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa §

17 ods. 10 vykonávacej vyhlášky najmä preukázanie:

- zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú

pravdepodobnosť prežitia,

- nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch,

- narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny.

 

Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce):

· Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.

· Pri obnove produkčných ovocných drevín , ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu (ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochranu prírody /obci/ najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

· Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku (ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochranu prírody /obci/ najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku – úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, suché odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

· Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov


Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Pozor na migrujúcu zver

Publikované Sala Online, 03.07.2019 - 16:33Pozor na migrujúcu zver

Polícia radí:   Pomerne často rieši polícia udalosti, pri ktorých dôjde k stretu auta a  zveri. Takéto stretnutie ...

Daňové priznanie môžete podať aj pondelok

Publikované Sala Online, 31.03.2019 - 18:38

Koniec marca je termín kedy daňové úrady po celom Slovensku predlžujú úradné hodiny. Daňové priznanie ste mohli počas uplynulého týždňa podať až do neskorých po...

Na 2. kolo volieb treba nový hlasovací preukaz

Publikované Sala Online, 19.03.2019 - 19:43

Ak sa nebudete počas 2. kola prezidentských volieb nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska, voliť môžete kdekoľvek na Slovensku. Potrebujete však k[nbs...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

V lete treba dbať na správne uskladnenie potravín

Publikované Sala Online, 23.07.2019 - 19:17V lete treba dbať na správne uskladnenie potravín

V letnom horúcom počasí je podľa odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici veľmi dôležité skladov...

Poctivé veľkonočné pečenie s múkou Babičkina voľba

Publikované Sala Online, 17.04.2019 - 17:22

K Veľkej noci patrí rovnako ako k Vianociam celý rad tradičného pečiva, bez ktorého si ju nevieme pr...

Aj škôlkari triedia odpad

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 17:27

Nikdy nie je dosť skoro začať – zrejme v tomto duchu sa rozhodlo vedenie MŠ 8. mája zabezpečiť ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Publikované Sala Online, 03.06.2019 - 19:20Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Okrem Smejka a Tanculienky  vystúpia na festíku ďalší obľúbení detskí interpreti – Hanička a Murko, Lolo a Piš...

Paľo Habera o horúcej novinke: Vznikla len tak - pre radosť!

Publikované Sala Online, 28.05.2019 - 18:14

Paľo Habera a skupina TEAM sa objavia pred letom na koncertnom turné pod názvom HABERA & TEAM 2019...

Vyhrajte dve vstupenky na divadelno – hudobnú komédiu Klimaktérium... a čo?

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 14:14

Jedna z najúspešnejších divadelných komédií Európy mieri do Šale. Divadlo komédie už v máji uvedie...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií