Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Píšete nám

O čom sa chcete podeliť...

Výrub lesa pri železničnom moste

Publikované Sala Online, 15.04.2015 - 20:16

Z redakčnej pošty:

 

Dnes som sa bol prejsť pri Váhu a s hrôzou som zistil, že pokračuje výrub lesa pri železničnom moste. Podľa mojich vedomostí sa smie výrub lesa vykonávať v období vegetačného pokoja, čo je do 31. marca (v prílohe znenie zákona).

 

Tie stromy začínajú rašiť a nehovoriac o hniezdení vtákov. Už viac rokov tam hniezdi Ďateľ čierny, ktorý už od polovice apríla začína znášať v hniezde vajíčka, nakoľko to je posledná zachovalá časť lesa so starými stromami v blízkom okolí Šale.

 

Neviem komu to patrí, ale stačí sa pozrieť na pred viac rokmi vyrúbaný les z druhej strany železničného mosta. Nasadil tam niekto niečo? Keď aj áno tak to nie je vidieť, lebo sa o to nikto nestará a je tam strašná húština. Z pňov vyrezaných stromov, ktoré neboli odstránené vyrastajú nové výhonky, k tomu agáty a iné stromy a kry. Zaujímavé, že v okolí obce Hetmín a aj ďalej je o nový les postarané. Pravidelne sa čistí a kosí priestor medzi sadenicami stromov. To je nehorázne. Zlikvidujeme všetko okolo seba zvieratá, prírodu, hlavne, že zarobíme. Hanba.

 

Nespokojný občan Šale

 

(redakcia príspevok neupravovala)

 

 

Príloha: (redakcia prílohu skrátila)

 

Prehľad právnych predpisov k ochrane drevín

· Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.,

· Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Ciele ochrany drevín:

· Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu (§ 17 ods. 1 vykonávacej vyhlášky).

· Prvoradým cieľom ochrany drevín je ich nepretržité udržiavanie v dobrom kondičnom a zdravotnom stave tak, aby mohli plniť funkcie podľa svojho umiestnenia vo voľnej krajine, alebo v sídlach podľa zvoleného funkčného typu. Uvedený stav sa dosahuje neustálym udržiavaním drevín alebo ich včasným a odborným ošetrením.

. Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je finálnym, a teda už nemeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.

 

 Zákazy na úseku ochrany drevín:

· Drevinu možno poškodiť aj neodborným zásahom pri ošetrovaní alebo pri bežnej údržbe, ktorou je napríklad aj pomerne častý rez vetiev (výchovný, bezpečnostný, zdravotný, tvarovací alebo presvetľovací).

· Ošetrovanie drevín by malo byť vykonávané odborne spôsobilými fyzickými alebo právnickými osobami.

 

Povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov s výskytom drevín:

· Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať (§47 ods. 2 zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

 

Výrub drevín:

· Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

· Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti (§17 ods. 7 vykonávacej vyhlášky):

- meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

- katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,

- súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom nájomcom),

- špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,

- odôvodnenie žiadosti.

· Správne poplatky:

1. fyzická osoba , 200,- Sk

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet

činnosti súvisí s podanou žiadosťoo,  2 000,- Sk

Správne poplatky vyberané obcami na úseku ochrany prírody a krajiny sa platia podľa § 7 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom z účtu v banke, poštovým poukazom na účet obce alebo v hotovosti do pokladnice obce. Vybrané správne poplatky sú podľa § 17 ods. 1 cit. zákona príjmom rozpočtu obce, ktorá takýto úkon vykonáva.

· Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 2 zákona č.

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

orgán ochrany prírody (obec) prihliada na:

- druh a zdravotný stav dreviny,

- funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,

- to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja (obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do 31. marca v súlade s § 17 ods. 9

vykonávacej vyhlášky).

· Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa §

17 ods. 10 vykonávacej vyhlášky najmä preukázanie:

- zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú

pravdepodobnosť prežitia,

- nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch,

- narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny.

 

Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce):

· Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.

· Pri obnove produkčných ovocných drevín , ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu (ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochranu prírody /obci/ najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

· Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku (ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochranu prírody /obci/ najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku – úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, suché odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

· Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov


Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Zber bioodpadu už začiatkom marca

Publikované Sala Online, 24.02.2020 - 18:09Zber bioodpadu už začiatkom marca

Mestský úrad v Šali stanovil dátum začiatku zberu biologického odpadu.   Tak ako boli obyvatelia mesta zvyknutí, vývoz bioodp...

Dobrá viditeľnosť je základom bezpečnosti na cestách

Publikované Sala Online, 14.11.2019 - 18:07

Dobrá viditeľnosť je základom bezpečnosti na cestách, preto nepodceňte dôkladné očistenie skiel od námrazy.   Jesenné počasie so sebou prináša aj sťažené p...

Dušičky sú aj príležitosťou pre zlodejov

Publikované Sala Online, 27.10.2019 - 16:06

Koniec budúceho týždňa bude patriť návštevám cintorínov. Katolícka cirkev  1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadvä...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Vyhrajte rodinné vstupenky na Vianočný festival pre deti a balík darčekov k tomu

Publikované Sala Online, 02.12.2019 - 09:53Vyhrajte rodinné vstupenky na Vianočný festival pre deti a balík darčekov k tomu

Vianočný festival sa uskutoční 8. decembra v Dome kultúry v Šali. Začne o 15.00 hodine.   Deti sa môžu tešiť ...

V lete treba dbať na správne uskladnenie potravín

Publikované Sala Online, 23.07.2019 - 19:17

V letnom horúcom počasí je podľa odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej B...

Poctivé veľkonočné pečenie s múkou Babičkina voľba

Publikované Sala Online, 17.04.2019 - 17:22

K Veľkej noci patrí rovnako ako k Vianociam celý rad tradičného pečiva, bez ktorého si ju nevieme pr...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Vyhrajte dve vstupenky na divadelnú komédiu PANIKÁRI

Publikované Sala Online, 01.02.2020 - 11:14Vyhrajte dve vstupenky na divadelnú komédiu PANIKÁRI

Súčasná komédia s pesničkami, akú ste ešte nevideli!   Divadlo komédie už začiatkom februára budúceho roku uvedie na šaliansk...

Voľby 2019: Skontrolujte si občianske preukazy

Publikované Sala Online, 27.01.2020 - 18:32

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami upozorňuje občan...

Vyhrajte 2 vstupenky na obľúbený Retro diskoples v Šali

Publikované Sala Online, 22.01.2020 - 10:25

Aj tento rok,  15. februára sa koná obľúbený Retro diskoples v Dome kultúry v Šali, na kto...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií